Zoek
Sluit dit zoekvak.

Privacybeleid

1. Inleiding

In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we van u verwerken als we een zakelijke relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad met u. Ook vertellen we u waarom en hoe lang we uw gegevens verwerken en wat uw rechten zijn met betrekking tot elke verwerking. Daarnaast verstrekken we onder meer informatie over de partijen waarmee we samenwerken en over ons beveiligingsbeleid. Wij vinden het belangrijk dat onze dienstverlening betrouwbaar en transparant is. Wij gaan dan ook discreet en zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en we zorgen ervoor dat elke verwerking van uw gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

2. Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

De Verwerkingsverantwoordelijke is Nederlandse Beroepsvereniging van Professional Organizers (KvK 40483606) gevestigd aan de Berencamperweg 10 (3861 MC) te Nijkerk (hierna: ‘NBPO’).

3. De persoonsgegevens die wij verwerken

Afhankelijk van uw relatie met onze organisatie en het doel waarvoor we gegevens verwerken, verwerken wij persoonsgegevens, waaronder begrepen, doch niet uitsluitend, onder meer de volgende gegevens:
a. voor- en achternaam
b. geslacht
c. geboortedatum
d. geboorteplaats
e. adresgegevens
f. telefoonnummer
g. e-mailadres
h. functiegegevens
i. gegevens over opleidingen en cursussen
j. gegevens over deelname aan onze evenementen
k. gegevens over uw activiteiten op onze website
l. dieetwensen
m. domeinnaam website
n. Kamer van Koophandel-nummer
o. btw-nummer
p. IP-adres

4. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het kader van de gebruikelijke activiteiten van een vereniging en meer specifiek voor onder meer de volgende doelen:
a. het voeren van een leden-/deelnemersadministratie
b. het verwerken en uitvoeren van opdrachten
c. het organiseren van evenementen
d. het verzenden van nieuwsbrieven of mailings
e. het innen van contributie/bijdragen
f. het verzenden van informatie aan leden, deelnemers en/of begunstigers
g. het bekend maken van informatie over betrokkenen en activiteiten van de stichting/vereniging op de eigen website
h. het behandelen van klachten en geschillen
i. het (laten) uitoefenen van accountantscontrole
j. andere activiteiten al dan niet van intern beheer
k. het actueel houden van het register
l. de monitoring van websitebezoek
m. het beantwoorden van vragen die via het contactformulier op de website worden gesteld.

De verwerkingsgronden zijn die zoals bedoeld in artikel 6 van de AVG (toestemming, overeenkomst, wettelijke plicht of gerechtvaardigd belang).

Toelichting gerechtvaardigd belang verwerking persoonsgegevens

Verwerken persoonsgegevens voor het versturen van publicaties

NBPO heeft volgens zijn statuten ten doel ‘het bevorderen van het beroep van Professional Organizer alsmede het bewaken van de kwaliteit van de werkzaamheden als Professional Organizer van haar leden en voorts al hetgeen met één of ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords’. In dat kader is NBPO een belangenorganisatie op het gebied van professional organizing en verricht NBPO als belangenbehartiger lobbyactiviteiten. Onderdeel van deze rollen is informatievoorziening. NBPO verspreidt regelmatig publicaties. Het gaat daarbij om onder meer nieuwsbrieven, rapporten, persberichten en andere publicaties. Deze worden per gewone post en/of e-mail verzonden naar stakeholders, zoals personen werkzaam bij de media, rijksoverheid, werknemers- en werkgeversorganisaties. Deze personen hebben gemeen dat ze de publicaties van NBPO uit hoofde van hun functie ontvangen, op het postadres/e-mailadres van hun organisatie. Voor het verspreiden van de publicaties verwerkt NBPO persoonsgegevens. De grondslag voor het verwerken van de persoonsgegevens is het gerechtvaardigd belang zoals bedoeld in artikel 6 lid 1 sub f AVG. Het gerechtvaardigd belang bestaat mede uit het feit dat contact met stakeholders en ondernemingen werkzaam in de sector cruciaal is bij het vergaren en delen van kennis en standpunten, wat noodzakelijk is bij het bevorderen van de belangen van de leden zoals bedoeld in de statuten. Een beroep op het gerechtvaardigd belang vereist het maken van een belangenafweging tussen het gerechtvaardigde belang van NBPO en de belangen/rechten/vrijheden van de betrokkenen. In dat kader is relevant dat de inbreuk op de privacy van de betrokkenen zeer gering is. Het betreft persoonsgegevens die een zakelijk karakter hebben. NBPO meent dan ook dat er voor de betrokkenen geen belangen/rechten/vrijheden zijn die zwaarder wegen dan het gerechtvaardigde belang van NBPO.

5. Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een van onze medewerkers) tussen zit.

6. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

In het algemeen bewaren wij uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor we uw gegevens hebben verzameld. De bewaartermijn kan van geval tot geval anders zijn. Een voorbeeld is dat wij een aantal documenten voor een minimale termijn moeten bewaren voor belasting- of administratiedoeleinden. We zullen in die gevallen alleen die gegevens bewaren die noodzakelijk zijn om onze wettelijke verplichtingen na te komen. Na de wettelijke bewaartermijnen zullen wij uw gegevens verwijderen of anonimiseren. Een voorbeeld is dat als uw lidmaatschap beëindigd wordt, uw persoonsgegevens uiterlijk twee jaar na beëindigen verwijderd worden.

7. Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit geschiedt in het kader van het uitvoeren van een overeenkomst met u en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Voor zover deze derden hebben te gelden als verwerker hebben wij met die derden een verwerkersovereenkomst gesloten waarin onder meer beveiliging, geheimhouding en uw rechten worden geregeld. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

8. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestanden die informatie kunnen opslaan op uw computer, telefoon of tablet. Met functionele cookies zorgen we er voor dat de website goed en functioneel werkt. Met tracking cookies kan ook het surfgedrag gemeten en vastgelegd worden.

Onze website maakt gebruik van zowel functionele als tracking cookies.Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een cookiemelding met uitleg over de cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies. In onze cookieverklaring laten wij zien welke cookies we met welk doel gebruiken. Het is mogelijk om een afzonderlijke toestemming per cookie-categorie door te geven, maak hiervoor gebruik van de betreffende check-box. Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen.

Wilt u deze cookies niet meer ontvangen op onze website? Wijzig dan uw cookie-voorkeur bij onze cookieverklaring.

9. Cloud

NBPO kan uw persoonsgegevens opslaan in een cloud. Dit betekent dat uw persoonsgegevens in opdracht van NBPO door een cloud-serviceprovider kunnen worden verwerkt en opgeslagen op verschillende locaties over de hele wereld. NBPO heeft contractuele maatregelen genomen om uw persoonsgegevens op passende wijze te beschermen en veiligheids- en privacy-eisen op te leggen aan onze cloud-serviceproviders, waaronder het vereiste dat uw persoonsgegevens uitsluitend worden verwerkt voor de hierboven vermelde doeleinden.

10.nUw rechten (inzage, aanpassing, verwijdering etc.)

Hierna wordt uitgelegd wat uw rechten zijn met betrekking tot de verwerking van uw gegevens.
a. Recht op inzage
U heeft het recht op inzage in uw eigen gegevens. Daaronder valt ook de vraag wat de doeleinden zijn van de verwerking, aan welke partijen de gegevens worden verstrekt en wat de bewaartermijnen zijn.
b. Recht op rectificatie
U kunt ons vragen uw gegevens direct te laten rectificeren. U heeft ook het recht om onvolledige gegevens volledig te maken door bijvoorbeeld een email aan ons te sturen.
c. ‘Recht om vergeten te worden’
U heeft het ‘recht om vergeten te worden.’ Op verzoek zullen wij uw gegevens zonder onredelijke vertraging verwijderen. We mogen echter niet altijd al uw gegevens verwijderen. Soms is de verwerking bijvoorbeeld nog nodig voor het nakomen van wettelijke verplichtingen of het instellen, uitoefenen of onderbouwen van claims.
d. Recht op beperking van de verwerking
U heeft in principe het recht om verwerking van uw gegevens te laten beperken, bijvoorbeeld als u meent dat uw gegevens onjuist of onnodig zijn.
e. Mededeling van rectificatie, verwijdering of beperking
Tenzij het onmogelijk is of onevenredig veel inspanning kost, zullen wij de ontvangers van uw gegevens op de hoogte stellen van elke rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking.
f. Recht op overdraagbaarheid van uw gegevens
U heeft het recht op overdraagbaarheid van gegevens. Dit houdt in dat u een verzoek kunt doen om uw gegevens te ontvangen. Vervolgens kunt u deze gegevens opslaan voor persoonlijk hergebruik. U heeft dit recht alleen met betrekking tot gegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt én als de verwerking berust op uw toestemming of een overeenkomst waarbij u partij bent.
g. Intrekken toestemming
Als de gegevensverwerking berust op toestemming, heeft u het recht om die toestemming op elk moment in te trekken. Wel blijft de verwerking van uw gegevens van de periode vóór het intrekken rechtmatig.
h. Recht van bezwaar
U hebt het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. Na uw bezwaar zullen wij in principe de verwerking van uw gegevens stoppen, tenzij er zwaarder wegende dwingende gerechtvaardigde gronden voor verwerking van uw persoonsgegevens zijn.
i. Klacht bij Autoriteit Persoonsgegevens of naar de rechter
Als u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens inbreuk maakt op de wet kunt u contact opnemen met onze Privacy Manager, maar u heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) of naar de rechter te stappen.
j. Beperkingen van uw rechten
Soms kunnen wij uw rechten beperken, bijvoorbeeld in het kader van het voorkomen, onderzoeken, opsporen en vervolgen van strafbare feiten, zoals fraude. Ieder verzoek kunt u tot ons richten via info@nbpo.nl. Om er zeker van te zijn dat een verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Kosten en termijnen

Bij het uitoefenen van bovengenoemde rechten zal NBPO behoudens misbruik (ongegronde en/of buitensporige verzoeken) geen kosten in rekening brengen aan betrokkene. NBPO zal verzoeken in principe binnen één maand beantwoorden. Als de beantwoording van een verzoek meer tijd kost, dan zal NBPO betrokkene hierover binnen een maand informeren. Het kan zijn dat vanwege de complexiteit van het verzoek de beantwoordingstermijn oploopt tot maximaal drie maanden.

Beoordeling verzoeken

Ieder verzoek zal door NBPO afzonderlijk worden beoordeeld op basis van de specifieke feiten en omstandigheden. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat NBPO aan een verzoek geen gehoor kan geven, bijvoorbeeld als de gegevens van de betrokkene zijn of worden verwerkt op grond van een wettelijke verplichting of gerechtvaardigd belang. Als NBPO aan een verzoek geen gehoor kan geven, dan zal dit gemotiveerd aan betrokkene kenbaar worden gemaakt.

11. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

12. Veranderingen

Wij kunnen deze verklaring wijzigen als ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld in geval van nieuwe verwerkingsvormen. De meest actuele privacyverklaring kunt u vinden op onze website. We raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte blijft.

18 november 2018

Inloggen

WordPress development door Webstation